s
 • Doosti reservoir dam
  Doosti reservoir dam
 • Bidvaz Reservoir Dam
  Bidvaz Reservoir Dam
 • مطالعات بهبود کیفیت جریان آب ورودی به دریاچه شهدای خلیج فارس (چیتگر)
  مطالعات بهبود کیفیت جریان آب ورودی به دریاچه شهدای خلیج فارس (چیتگر)
 • سـد و نيروگاه پيرتقي در حوضه قزل اوزن
  سـد و نيروگاه پيرتقي در حوضه قزل اوزن
 • Pirtaghi Dam and Powerplant in Ghezelozon area
  Pirtaghi Dam and Powerplant in Ghezelozon area
 • طراحی، تهیه، نصب، اجرا و بهره برداری سد و قفل کشتیرانی مارد آبادان به روش طرح و ساخت (EPC غیرصنعتی)
  طراحی، تهیه، نصب، اجرا و بهره برداری سد و قفل کشتیرانی مارد آبادان به روش طرح و ساخت (EPC غیرصنعتی)
 • Endineering, Procurement, Installation,Construction &Operation of Mared Abadan Dam &ship - Lock by EPC Method (EPC)
  Endineering, Procurement, Installation,Construction &Operation of Mared Abadan Dam &ship - Lock by EPC Method (EPC)
 • تأمین آب و تأسیسات پمپاژ، انتقال و دفع باطله معدن مس سونگون (فاز I و II)
  تأمین آب و تأسیسات پمپاژ، انتقال و دفع باطله معدن مس سونگون (فاز I و II)
 • (1 & 2 ) Sungun copper factory`s water supply, pumping installations and tailings disposal and transfer
  (1 & 2 ) Sungun copper factory`s water supply, pumping installations and tailings disposal and transfer

Completed Projects-Dams and Water Resources
The Guide Projects

 • A : Ongoing Projects
 • B : Completed projects
 • C : Future projects
Row project name Areas Location Project status
1 Doosti reservoir dam Dams and Water Resources Pol-e-Khatoon area, Sarakhs, Khorasan Razavi province B
2 Shirin Darreh Reservoir Dam Dams and Water Resources 65 km northwest of Bojnurd,on Shirin Darreh River B
3 Bidvaz Reservoir Dam Dams and Water Resources 20 km northeast of Esfarayen B
4 Talar and Kassilian Reservoir Dam Dams and Water Resources Savadkooh area on Talar River B
5 Ghordanloo reservoir dam Dams and Water Resources 25km northwest Bojnurd, on Atrak River B
6 Stability Control Studies of Torogh, Kardeh and Barzo Concrete Arch Dams Dams and Water Resources Torogh, Kardeh and Barzoo dams in Khorasan province B
7 Komayestan Gravity Concrete Dam and Transmission Tunnel Dams and Water Resources 100 km northwest Sabzevar, south of Jovane basin B
8 Integrated Water Resources Management of East Country Basins Dams and Water Resources East Country basins B
9 Integrated Water Resources Management of Kabul River Basin Dams and Water Resources East Afghanistan B
10 Endineering, Procurement, Installation,Construction &Operation of Mared Abadan Dam &ship - Lock by EPC Method (EPC) Dams and Water Resources Khoozestan Province,Abadan city, on the Karoon River B