• طرح سد مخزني بيدواز اسفراين
  طرح سد مخزني بيدواز اسفراين
 • طرح سد دوستي (طرح مشترك ایران و ترکمنستان بر روی رودخانه مرزی هريرود)
  طرح سد دوستي (طرح مشترك ایران و ترکمنستان بر روی رودخانه مرزی هريرود)
 • مطالعات بهبود کیفیت جریان آب ورودی به دریاچه شهدای خلیج فارس (چیتگر)
  مطالعات بهبود کیفیت جریان آب ورودی به دریاچه شهدای خلیج فارس (چیتگر)
 • سـد و نيروگاه پيرتقي در حوضه قزل اوزن
  سـد و نيروگاه پيرتقي در حوضه قزل اوزن
 • طراحی، تهیه، نصب، اجرا و بهره برداری سد و قفل کشتیرانی مارد آبادان به روش طرح و ساخت (EPC غیرصنعتی)
  طراحی، تهیه، نصب، اجرا و بهره برداری سد و قفل کشتیرانی مارد آبادان به روش طرح و ساخت (EPC غیرصنعتی)
 • تأمین آب و تأسیسات پمپاژ، انتقال و دفع باطله معدن مس سونگون (فاز I و II)
  تأمین آب و تأسیسات پمپاژ، انتقال و دفع باطله معدن مس سونگون (فاز I و II)

Clients

Regional water companies

North Khorasan Regional Water Authority

Khorasan Razavi Regional Water Authority

Tehran Regional Water Authority

South Khorasan Regional Water Authority

Golestan Regional Water Authority

Sistan Baluchistan Regional Authority

Mazandaran Regional Water Authority

Yazd Regional Water Authority

Fars Regional Water Authority

Ardabil Regional Water Authority

East Azerbaijan Regional Water Authority

Qazvin Regional Water Authority

Bushehr Regional Water Authority

Urban Water and Wastewater companies

Mashhad Water And Wastewater Company

Khorasan Razavi Water And Wastewater Company

North Khorasan Water And Wastewater Company

South Khorasan Water And Wastewater Company

Tehran Water And Wastewater Company

Sistan And Baluchestan  Water And WasteWater Company

Fars Water And Wastewater Company

Isfahan Water and Wastewater Company 

Yazd Water And Wastewater Company

Shiraz Water And Wastewater Company

Markazi Water And Wastewater Company

Kashan Water And Wastewater Company

Mazandaran Water And Wastewater Company

Semnan Water And WasteWater Company

Bushehr Water And Wastewater Company

Guilan Water And Wastewater Company

Rural Water and Wastewater companies

Khorasan Razavi Rural Water And Wastewater Company

North  Khorasan Rural Water and Wastewater Company

South Khorasan Rural Water and Wastewater Company

Yazd Rural Water and Wastewater Company

Semnan Rural Water and Wastewater Company

Mazandaran Rural Water and Wastewater Company

Hormozgan Rural Water and Wastewater Company

Ministry of Energy

Water & Wastewater Macro Planning Bureau Of Ministry of Energy

Iran Water Resources Management Company

 National Water And Wastewater Engineering Company of Iran

Municipalities

Tehran Parks And Green Spaces Organization(Minicipality of Tehran)

Tehran City Municipality

 Engineering and Development Organization of the City of Tehran

Mashhad City Municipality

Mashhad Urban Railway Corporation

Industrial parks

 Iran Small Industries And Industrial Parks Organization

 Khorasan Razavi Industrial Estates Company

 Binalood Industrial Parks

 Isfahan Industrial Estates Company

Kavian Industrial Parks Corporation

 

Ministry of Agriculture Jihad

Agricultural Developments Corporation

Forests, Range And Watershed Management Organization-I.R.of Iran

Khorasan Organization of Agricultural Engineering Systems

Khorasan Organization of Agriculture Jihad

Other Organizations or Companies

National Copper Industries Company (Songon, Sarcheshmeh)

Iran National Steel Company

Khorasan National Steel Company

Iran National Gas Company

Khorasan Housing and Urbanization Department

Sistan Baluchistan Road and Transport Department

Golbahar and Binalood New Towns Urban Development Company

Astan Qods Razavi

Pars Energy Specific Economy Region Organization

Ferdowsi University of Mashhad

University of Medical Sciences, Mashhad

Toossgostar Investment and Urban Development Company

Khorasan Provincial Office

Arghavan Residential and Recreational Center

Khorasan National Petro-Chemistry Industries

Clients residing out of Iran (Foreign Clients)

Ministry of Energy and Water, Afghanistan (MEW)

Ministry of Agriculture and Irrigation , Afghanistan

Ministry of Housing and Construction , Syria

Ministry of Water Turkmenistan

Mary Municipality, Turkmenistan

Health and Sanity Organization, Khartoum, Sudan