s
 • Doosti reservoir dam
  Doosti reservoir dam
 • Bidvaz Reservoir Dam
  Bidvaz Reservoir Dam
 • مطالعات بهبود کیفیت جریان آب ورودی به دریاچه شهدای خلیج فارس (چیتگر)
  مطالعات بهبود کیفیت جریان آب ورودی به دریاچه شهدای خلیج فارس (چیتگر)
 • سـد و نيروگاه پيرتقي در حوضه قزل اوزن
  سـد و نيروگاه پيرتقي در حوضه قزل اوزن
 • Pirtaghi Dam and Powerplant in Ghezelozon area
  Pirtaghi Dam and Powerplant in Ghezelozon area
 • طراحی، تهیه، نصب، اجرا و بهره برداری سد و قفل کشتیرانی مارد آبادان به روش طرح و ساخت (EPC غیرصنعتی)
  طراحی، تهیه، نصب، اجرا و بهره برداری سد و قفل کشتیرانی مارد آبادان به روش طرح و ساخت (EPC غیرصنعتی)
 • Endineering, Procurement, Installation,Construction &Operation of Mared Abadan Dam &ship - Lock by EPC Method (EPC)
  Endineering, Procurement, Installation,Construction &Operation of Mared Abadan Dam &ship - Lock by EPC Method (EPC)
 • تأمین آب و تأسیسات پمپاژ، انتقال و دفع باطله معدن مس سونگون (فاز I و II)
  تأمین آب و تأسیسات پمپاژ، انتقال و دفع باطله معدن مس سونگون (فاز I و II)
 • (1 & 2 ) Sungun copper factory`s water supply, pumping installations and tailings disposal and transfer
  (1 & 2 ) Sungun copper factory`s water supply, pumping installations and tailings disposal and transfer

Completed Projects-Water Supply
The Guide Projects

 • A : Ongoing Projects
 • B : Completed projects
 • C : Future projects
Row project name Areas Location Project status
1 Doosti Dam Water Transmission to Mashhad Water Supply Doosti Dam(located at the border of iran & Turkmenistan), Mozdooran Height through a tunnel with 5.7m diameter, and 900 m length.Mashhad city B
2 Mary Water Treatment Plant (Turkmenistan) Water Supply Turkmenistan B
3 Andkhoy Water Supply from Amudarya River Water Supply North Afghanistan, Andkhoy town B
4 Asalouye Water Supply Water Supply B
5 Bojnurd Water Supply from Shirin Darreh Dam Water Supply Bojnurd B
6 Birjand Potable Water Treatment Palant Water Supply The border of Bagheran Altitudes and southern cities of Birjand B
7 Tehran 5th Water Treatment Plant Water Supply Sohanak, Tehran B
8 Mashhad Water Treatment Plant No. 1 Water Supply Mashhad B
9 Mashhad Water Treatment Plant No. 2 Water Supply Torogh, Mashhad B
10 Mashhad Short Term Water Supply Water Supply B
11 Real Time Monitoring of Mashhad Water Distribution Network Water Supply Mashhad water & wastewater zones 3 and 4 B
12 Faza Water Supply Project Water Supply Faza Island, South east of Kenya in Indian Ocean. B