• Doosti reservoir dam
  Doosti reservoir dam
 • Bidvaz Reservoir Dam
  Bidvaz Reservoir Dam
 • مطالعات بهبود کیفیت جریان آب ورودی به دریاچه شهدای خلیج فارس (چیتگر)
  مطالعات بهبود کیفیت جریان آب ورودی به دریاچه شهدای خلیج فارس (چیتگر)
 • سـد و نيروگاه پيرتقي در حوضه قزل اوزن
  سـد و نيروگاه پيرتقي در حوضه قزل اوزن
 • Pirtaghi Dam and Powerplant in Ghezelozon area
  Pirtaghi Dam and Powerplant in Ghezelozon area
 • طراحی، تهیه، نصب، اجرا و بهره برداری سد و قفل کشتیرانی مارد آبادان به روش طرح و ساخت (EPC غیرصنعتی)
  طراحی، تهیه، نصب، اجرا و بهره برداری سد و قفل کشتیرانی مارد آبادان به روش طرح و ساخت (EPC غیرصنعتی)
 • Endineering, Procurement, Installation,Construction &Operation of Mared Abadan Dam &ship - Lock by EPC Method (EPC)
  Endineering, Procurement, Installation,Construction &Operation of Mared Abadan Dam &ship - Lock by EPC Method (EPC)
 • تأمین آب و تأسیسات پمپاژ، انتقال و دفع باطله معدن مس سونگون (فاز I و II)
  تأمین آب و تأسیسات پمپاژ، انتقال و دفع باطله معدن مس سونگون (فاز I و II)
 • (1 & 2 ) Sungun copper factory`s water supply, pumping installations and tailings disposal and transfer
  (1 & 2 ) Sungun copper factory`s water supply, pumping installations and tailings disposal and transfer

مطالعات محيط زيستي سد و نيروگاه پيرتقي

مطالعات محيط زيستي سد و نيروگاه پيرتقي

نام پروژه: مطالعات محيط زيستي سد و نيروگاه پيرتقي

وضعیت: پروژه های انجام شده

حوزه فعالیت: شبکه های جمع آوری فاضلاب

تاریخ شروع:

تاریخ اتمام:

مکان انجام: استان اردبيل و رودخانه قزل اوزن

کارفرما: شركت توسعه منابع آب و نيروي ايران

توضیحات پروژه:

هدف: امكان سنجي توليد انرژي الكتريسيته و تامين آب مورد نياز بخش هاي كشاورزي، شرب و صنعت
نوع طرح: مطالعاتي
محدوده مطالعات: استان اردبيل و رودخانه قزل اوزن
ابعاد مطالعات:
-  بررسي وضعيت محيط زيست موجود محدوده مطالعاتي
-  شناسايي محيط بيولوژيك در قالب پوشش گياهي و گونه هاي جانوري
-  نظارت بر عمليات نمونه برداري و آزمايشات فيزيكوشيميايي و بيولوژيكي طول دوره نمونه برداري: يكسال- ماهانه
-  بررسي اكوسيستم رودخانه با محوريت شناخت گونه هاي آبزيان و بنتوزهاي زيستمند در مسير رودخانه
-  برآورد حداقل نياز آب محيط زيستي بر اساس نياز گونه هاي شاخص جانوري آبزي
 -  ارزيابي اثرات زيست محيطي EIA  و ارائه برنامه EMP براي گزينه هاي ممكن
-  برآورد نياز آب بخش هاي شرب، صنايع و زيست محيطي
مشخصات فني سد:
-  سد بتني غلطكي با مخزن به حجم 490 ميليون متر مكعب
-  توليد نيروي الكتريسيته در حدود 235 مگاوات