• Doosti reservoir dam
  Doosti reservoir dam
 • Bidvaz Reservoir Dam
  Bidvaz Reservoir Dam
 • مطالعات بهبود کیفیت جریان آب ورودی به دریاچه شهدای خلیج فارس (چیتگر)
  مطالعات بهبود کیفیت جریان آب ورودی به دریاچه شهدای خلیج فارس (چیتگر)
 • سـد و نيروگاه پيرتقي در حوضه قزل اوزن
  سـد و نيروگاه پيرتقي در حوضه قزل اوزن
 • Pirtaghi Dam and Powerplant in Ghezelozon area
  Pirtaghi Dam and Powerplant in Ghezelozon area
 • طراحی، تهیه، نصب، اجرا و بهره برداری سد و قفل کشتیرانی مارد آبادان به روش طرح و ساخت (EPC غیرصنعتی)
  طراحی، تهیه، نصب، اجرا و بهره برداری سد و قفل کشتیرانی مارد آبادان به روش طرح و ساخت (EPC غیرصنعتی)
 • Endineering, Procurement, Installation,Construction &Operation of Mared Abadan Dam &ship - Lock by EPC Method (EPC)
  Endineering, Procurement, Installation,Construction &Operation of Mared Abadan Dam &ship - Lock by EPC Method (EPC)
 • تأمین آب و تأسیسات پمپاژ، انتقال و دفع باطله معدن مس سونگون (فاز I و II)
  تأمین آب و تأسیسات پمپاژ، انتقال و دفع باطله معدن مس سونگون (فاز I و II)
 • (1 & 2 ) Sungun copper factory`s water supply, pumping installations and tailings disposal and transfer
  (1 & 2 ) Sungun copper factory`s water supply, pumping installations and tailings disposal and transfer

انجام مطالعات مرحله اول خط دوم آبرسانى به يزد از رودخانه خرسان

انجام مطالعات مرحله اول خط دوم آبرسانى به يزد از رودخانه خرسان
23 خرداد 1399

کارفرما: کارفرما شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران
موقعیت: استان‌های چهار محال بختیاری، فارس، اصفهان و یزد
هدف از اجرای طرح: اﻧﺘﻘﺎل آب از رود خرسان ﺟﻬﺖ ﺟﺒﺮان ﺑﺨﺸﻲ از ﻛﻤﺒﻮد آب شرب اﺳﺘﺎن‌های ﻳﺰد، ﻛﺮﻣﺎن، ﺷﻬﺮﻫﺎي ﺟﻨﻮﺑﻲ اﺳﺘﺎن اﺻﻔﻬﺎن (ﺳﻤﻴﺮم، ﺷﻬﺮﺿﺎ، دﻫﺎﻗﺎن و ﻣﺒﺎرﻛﻪ) و همچنین شهرهای شمالی استان فارس (اقلید و آباده) می‌باشد.
ﻃﻮل مسیر اﻧﺘﻘﺎل از ﻣﺤﻞ ﺳﺪ ﺧﺮﺳﺎن 3 و ﺑﻨﺪ اﻧﺤﺮاﻓﻲ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎن ﺗﺎ ﺷﻬﺮ ﻳﺰد ﺣﺪود 427 ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﻲ‌ﺑﺎﺷﺪ. از ﻣﺴﻴﺮ ﻓﻮق ﺣﺪود 100 ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﺧﻂ اﻧﺘﻘﺎل از ﺷﻬﺮ ﻳﺰد ﺗﺎ ﺷﻬﺮ ﺧﻠﻴﻞ‌آﺑﺎد ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و در دﺳﺖ اﺟﺮا ﻣﻲ‌ﺑﺎﺷﺪ. در اﻳﻦ ﭘﺮوژه ﺧﻂ اﻧﺘﻘﺎل از ﺳﺪ ﺧﺮﺳﺎن3  ﺗﺎ شهر ﺧﻠﻴﻞ آﺑﺎد ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻣﻜﺎن اﺣﺪاث ﺑﻨﺪ ﺑﺮ روي رودﺧﺎﻧﻪ ﻣﺎرﺑﺮ واﻗﻊ در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺳﻤﻴﺮم و ﺑﺮداﺷﺖ ﺗﻠﻔﻴﻘﻲ آب ﺑﺎ ﺳﺪ ﺧﺮﺳﺎن 3 و اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎي ذﻛﺮ ﺷﺪه ﻧﻴﺰ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ.
ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺑﺮداﺷﺖ و اﻧﺘﻘﺎل آب، مؤلفه‌ﻫﺎي اﺻﻠﻲ ﻃﺮح در ﻣﺤﺪوده ﭘﺮوژه ﺑﻪ شرح زﻳﺮ ﻣﻲ‌ﺑﺎﺷﻨﺪ:
- امکان سنجی احداث و استفاده از آب ﺑﻨﺪ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎن ﺑﺮروي رودﺧﺎﻧﻪ ﻣﺎرﺑﺮ دراﺳﺘﺎن اﺻﻔﻬﺎن
- ﺗأﺳﻴﺴﺎت اﻧﺘﻘﺎل آب ﺷﺎﻣﻞ آﺑﮕﻴﺮ و ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ اﻧﺘﻘﺎل آب از ﻣﺨﺰن ﺳﺪ ﺧﺮﺳﺎن 3 و ﺑﺨﺶ ﻣﺸﺘﺮك ﺗأﺳﻴﺴﺎت اﻧﺘﻘﺎل آب ﺷﺎﻣﻞ آﺑﮕﻴﺮ و ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ اﻧﺘﻘﺎل آب از ﺑﻨﺪ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎن ﺑﻪ ﻧﻘﻄﻪ ﺗﻘﺎﻃﻊ ﺑﺎ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ آﺑﮕﻴﺮي و اﻧﺘﻘﺎل آب از ﺳﺪ ﺧﺮﺳﺎن 3
- ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ اﻧﺘﻘﺎل آب ﺑﻪ اﺳﺘﺎن ﻳﺰد ﺑﺎ ﻇﺮﻓﻴﺖ اﻧﺘﻘﺎل ﺳﺎﻻﻧﻪ 150 ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ
- ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ اﻧﺘﻘﺎل آب ﺑﻪ ﺷﻤﺎل ﻓﺎرس ﺑﺎ ﻇﺮﻓﻴﺖ اﻧﺘﻘﺎل ﺳﺎﻻﻧﻪ 10 ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ
- ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ اﻧﺘﻘﺎل آب ﺑﻪ ﺷﻬﺮﺿﺎ، دﻫﺎﻗﺎن و ﻣﺒﺎرﻛﻪ ﺑﺎ ﻇﺮﻓﻴﺖ اﻧﺘﻘﺎل ﺳﺎﻻﻧﻪ 36 ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ
- ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ اﻧﺘﻘﺎل آب ﺑﻪ ﺳﻤﻴﺮم ﺑﺎ ﻇﺮﻓﻴﺖ اﻧﺘﻘﺎل ﺳﺎﻻﻧﻪ 7 ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ
- اﺑﺘﺪاي ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ اﻧﺘﻘﺎل آب ﺑﻪ اﺳﺘﺎن ﻛﺮﻣﺎن ﺑﺎ ﻇﺮﻓﻴﺖ اﻧﺘﻘﺎل ﺳﺎﻻﻧﻪ 180 ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ